Kasutustingimused

 

Käesolevad tingimused reguleerivad kõigi Mittetulundusühing Hooandja (edaspidi tekstis Hooandja) poolt hallatavate internetiteenuste, -serverite ja -lehekülgede (edaspidi teenuste) kasutamist eraisikust või juriidilisest isikust kasutajate (edaspidi kasutajate) poolt. Hooandja teenuseid kasutades kinnitab kasutaja, et on antud tingimustega tutvunud ning nõustub täielikult nende täitmisega. Tingimustega mittenõustuv kasutaja kohustub koheselt lõpetama Hooandja teenuste kasutamise. Käesolevate üldtingimuste rikkumise, kahju tekkimise ja kõigi võimalike kasutaja tegevusest tulenevate tagajärgede eest vastutab kasutaja vastavalt Eesti Vabariigi ja rahvusvahelisele seadusandlusele. 
 

Konkreetse teenuse kasutustingimused 

 
Enne iga konkreetse Hooandja teenuse kasutamist kasutaja poolt on Hooandjal õigus nõuda kasutajalt vastava eraldiseisva teenuse kasutustingimuste heakskiitmist. Kasutustingimused kehtivad koos käesolevate üldtingimustega. 
 

Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide poolne teenuste kasutus 

 
Ettevõtte, asutuse, organisatsiooni või muu juriidilise isiku nimel tegutsevad kasutajad peavad registreeruma Hooandja teenustes vastava ettevõtte, asutuse või organisatsiooni nimel. Hooandja jätab endale õiguse kehtestada eritingimusi ning teenustasusid seda tüüpi kasutajatele.
 

Hooandja teenuste kasutajakonto 

 
Hooandja teenuste kasutajakonto on unikaalne kasutajale eraldatud kasutajanimi koos sinna juurde kuuluvate andmetega. Igal inimesel, ettevõttel, asutusel või organisatsioonil on õigus omada Hooandja süsteemis vaid ühte kasutajakontot ning teha toiminguid vaid ühe kasutajanime all. Kasutajakonto loomisega annab kasutaja Hooandjale õiguse pakkuda kasutajate autentimist, sisselogimist ning külastuste ja kohaloleku kontrolli jälgimist ning isikuga seonduvate andmete esiletoomist Hooandja ja tema koostööpartnerite teenustes. 
 

Andmete esitamine 

 
Kasutades Hooandja teenuseid kohustub kasutaja teenustesse sisestama vaid korrektseid isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kontaktandmed, isiku profiili osad ning muud isikut kirjeldavad ja identifitseerivad andmed) ja vaid korrektseid ettevõtte, asutuse või organisatsiooni andmeid (ettevõtte, asutuse või organisatsiooni nimi, aadress, registrikood ning muud ettevõtet, asutust või organisatsiooni kirjeldavad ja identifitseerivad andmed). 
 
Kasutaja kohustub mitte avaldama oma kasutajakonto salasõna teistele kasutajatele või isikutele, seda kusagil mitte avaldama ning tegema kõik selleks, et kellelgi poleks ligipääsu tema salasõnale. Kahtluse või teadmise korral, et keegi peale tema enda on kasutaja salasõna teada saanud, on kasutaja kohustatud viivitamatult sellest informeerima Hooandjat ning kasutusele võtma uue salasõna. 
 

Autoriõigused 

 
Hooandja teenuseid kasutades kohustub kasutaja järgima kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid autoriõiguse alaseid seadusandlikke akte. Lubatud ei ole teiste autorite tööde (sealhulgas fotode, videote, muusikateoste, tekstide jms) teenustesse sisestamine ega üleslaadimine, sisestada tohib vaid autori enda loomingut. Hooandja teenustes avaldatud infole kehtib tavapärane autoriõigus, kui kasutaja ei ole enda poolt esitatavate andmete juures otsustanud teisiti, millest ta annab teada Hooandja süsteemi pakutavate vahendite ja andmete juures äratoodavate selgitavate tekstide abil (näiteks Creative Commons litsentsitüübi määramine või teose kasutamise lubamine selgitava teksti näol andmete juures). 
 

Piirangud 

 
Hooandja jätab endale õiguse kehtestada teenustes või teenuste tingimustes igale kasutajale teatud piiranguid, mille raames on lubatud teenuste kasutamine. Piirangute hulka võivad kuuluda näiteks kasutaja poolt ühes või mitmes teenuses kasutatav kettapind, ajaühikus määratud üleslaadimise maht, erinevate andmeelementide arv, ühe teenusesse sisestatava või üleslaaditava andmeühiku suurus ja muud piirangud. Kasutaja kohustub talle kehtestatud piiranguid järgima ja neid mitte ületama. 
 

Suhtlus teiste kasutajatega 

 
Kasutajal ei ole lubatud saata teistele kasutajatele reklaamkirju ega masspostitusi. 
 

Isikuandmete töötlemine 

 
Kasutaja annab Hooandjale õiguse tema poolt teenustesse sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Kui vastavas teenuses või selle kasutustingimustes pole märgitud teisiti, peab kasutaja arvestama, et kõik andmed on mõeldud Hooandja ja tema koostööpartnerite teenustes avalikuks esitamiseks vastavate teenuste veebilehekülgedel. Juhul kui kasutaja soovib Hooandja poolset isikuandmete töötlemise ja säilitamise lõpetamist, võimaldab Hooandja kasutajal oma kasutajakonto ja kõik sinna juurde kuuluvad andmed kustutada. Hooandjal on õigus avaldada kasutaja poolt ühte teenusesse sisestatud andmeid ka teistes Hooandja teenustes, mille kasutustingimused on vastav kasutaja heaks kiitnud. 
 

Lepingu lõpetamine 

 
Antud üldtingimuste või konkreetse teenuse kasutustingimuste rikkumise (sealhulgas võõra või väljamõeldud nime all esinemise, ebaõigete andmete esitamise, mitme konto omamise või muude rikkumiste) korral on Hooandjal õigus kõigi isikuga seotud andmete ja info süsteemis blokeerimise või kõigi või osa andmete (sealhulgas fotode, videote, helifailide, tekstide jms) kustutamiseks kasutajat sellest eelnevalt hoiatamata. 
 
Kasutajate osas, kes on rikkunud antud üldtingimusi või teenuse kasutustingimusi, on Hooandjal õigus kasutajakonto sulgemiseks, ajutiseks blokeerimiseks või kustutamiseks. Hooandjal jätab endale õiguse keelduda oma teenuste pakkumisest ükskõik millisele juriidilisele või eraisikule, tuues samas selgituseks ära keeldumise põhjused. 
 

Üldtingimuste ja teenuste kasutustingimuste muudatused 

 
Hooandja jätab endale õiguse antud üldtingimuste ja teenuse kasutustingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Hooandja üldtingimuste ja kasutustingimuste lehtedel Hooandja teenustes või teate saatmisest Hooandja sisemise teadete süsteemi kaudu. Kui kasutaja muudetud üldtingimuste ja teenuse kasutustingimustega ei nõustu, on tal kohustus koheseks Hooandja teenuste kasutamise lõpetamiseks. Teenuste edasine kasutamine tähendab nõustumist ka üldtingimuste ja kasutustingimuste muudatustega. 
 

Täpsemad tingimused leiad siit: Hooandja.ee kasutustingimused