;

Noored Kooli SuvekoolПользователь  Noored Kooli проект в категории Гражданская инициатива

Korraldame Noored Kooli suvekooli 1-8. klassi õpilastele!

Noored Kooli korraldab 9.-18. juunil Viimsis põhikooli õpilastele suvekooli, mille eesmärgiks on tõsta õpilaste õpimotivatsiooni ja õpetada neile oskuseid, mida on vaja igas aines edukas olemiseks. Suvekoolil on oluline koht Noored Kooli programmi uute osalejate ettevalmistuskoolituses, teooria ja praktika lõimimine suvekoolis annab hea stardi septembris erinevates Eesti koolides tööd alustavatele uutele õpetajatele.

Suvekoolis arendame õpilaste erinevaid üldoskuseid praktilises projektõppes, kus iga osalev noortegrupp peab suvekooli lõpuks midagi käegakatsutavat valmis tegema - olgu selleks siis matkarada, makett, raamat vm. Suvekooli on registreerunud 176 õpilast, igaüks neist osaleb ühes valitud teemagrupis - funktsionaalne lugemine, matemaatiline mõtlemine või inglise keel.

Tahame teha õppimise huvitavaks ja arendada laste õpimotivatsiooni. Ühtlasi on meil fookuses 21. sajandi oskused (riikliku õppekava üldpädevused), mille raames tugevdavad õpilased oma:

  1. koostöö ja suhtlemisoskuseid ‒ meeskonnatöö, ettekannete tegemine, kuulamine ja esinemisjulgus;
  2. loovust ‒ analoogia rakendamine, protsessis seoste nägemine, mustri ja seaduspära tajumine, üldistamine ja konkretiseerimine jmt;
  3. kriitiliste mõtlemist ‒ erinevatest allikatest pärineva informatsiooni töötlemine, info kriitiline hindamine;
  4. ettevõtlikkust ‒ initsiatiivi näitamine, ideede jagamine ja genereerimine, iseseisvus tööülesannete täitmisel, kaasamine.

Noored Kooli programmi uute osalejate jaoks on suvekool esimene võimalus lastega reaalselt töötada ja juba õpitut praktikasse viia. Neid juhendavad kogenud õpetajad-ainetuutorid, kes toetavad tundide eesmärgistamist ja ette valmistamist ning vaatlevad ja tagasisidestavad läbi viidud tunde. Seeläbi saavad uued õpetajad ise õppida.

Suvekooli õpetajad ei saa õpetamise eest töötasu, küll kompenseerime ajakulu neid toetavatele ainetuutoritele. Raha kulub veel nii õpetajate kui ainetuutorite toitlustamisele, ruumide rendile, õppematerjalidele ning õpetajate majutamisele Viimsis. Õpilaste lõunasöökide eest tasuvad nende vanemad. 2014. aastal Viimsis toimuvat suvekooli toetavad ka Hasartmängumaksu Nõukogu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Noored Kooli õpetajad tahavad luua õpilastele võimalused õpitava mõtestamiseks ja tähenduse loomiseks, avada õpilaste potentsiaali. Viimsi suvekool on Noored Kooli 8. lennu stardiplatvorm koolidesse üle Eesti.

Anname neile hoogu – et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse!

Sihtasutus Noored Kooli missioon on tuua haridusse võimekaid ja motiveeritud inimesi eesmärgiga toetada võimalikult hästi iga õpilase individuaalset ja terviklikku arengut. Sihtasutuse asutasid 2007. aastal Heateo Sihtasutus ja Swedbank.
  • 70 поддержавших
  • 1656€собрано от запланированных 2000€

Закончился

Проект не был поддержан и был закрыт 08.Jun.2014

Related projects

У робототехники Эстонии - светлое будущее!

  • 46%собрано
  • 825€поддержано
  • 33 дней осталось