Projektõpe lasteaiasUser's  Kristina Lahe project in the category Print

Hea hooandja!

Olen Kristina Lahe, haridustöötaja, kolme lapse ema. Olen Tallinna Ülikooli õpingute raames uurinud projektõppe kasutamist alushariduses. Minu bakalaureusetööst selgus, et projektõppe tunnused ja rakendamisvõimalused pole lasteaiaõpetajate poolt alati piisavalt teadvustatud ning Eestis puudub põhjalik eestikeelne projektõpet tutvustav kirjandus. Otsustasin olukorra parandamisse panuse anda ja koostasin raamatu "Projektõpe lasteaias" käsikirja, mida magistritöö raames lasteaiaõpetajatelt kogutud tagasiside põhjal täiustasin. Nüüd saad hoogu andes aidata Sina, et raamat toimetada, küljendada, trükkida ja lugejateni viia.
 

Milleks projektõpe?

Kes lapsevanematest ei tahaks, et tema laps oleks hakkaja, enesega toimetulev, hea suhtleja, edukalt probleeme lahendav, laia silmaringiga ilmakodanik. Seesugust arengut on võimalik projektõppes toetada, keskendudes lapse loomupärasele uudishimule ja vajadusele rääkida asjadest, mis on talle huvitavad. See on ülioluline õppeprotsessis lapse tähelepanu ja õpimotivatsiooni hoidmisel.

Projektõppes on tähtsustatud laste planeerimisprotsessi kaasamine, mis toetab nende vastutustunde ja enesejuhtimisoskuse kujunemist. Projektõppes tähtsustatakse ka lapse aktiivsust teadmiste ja oskuste omandamisel. Õpetajal on seejuures toetav, suunav ning organiseeriv roll. Õppimisel väärtustatakse keskkonda, mis on elulähedane (päris) ning lapse elus tähenduslik. Tegeliku eluga kokkupuutepunktide otsimine võimaldab koostööd nii lapsevanemate kui ka kogukonna liikmetega. Koostööd lapsevanemaga oodatakse lasteaiaõpetajatelt väga -  seeläbi paraneb vanemate arusaam sellest, milliseid oskusi või arengulisi aspekte lapse arengus toetada. Vanemad hakkavad paremini mõistma, kuidas lasteaias õpitakse, nad saavad lastega jagada nende endi projekti teemaga seotud kogemusi ning arendada sisukamaid vestlusi. Projektõppes on toetatud laste uuriva hoiaku kujunemine. See on ülioluline õppima õppimisel ning nii koolis kui ka elus hakkama saamisel. Lisaks pakutakse projektõppes tegevusi väiksemates gruppides, see aitab lastel harjutada suhtlemist ja probleemide lahendamist. Uute teadmiste mõtestamisel on õpetaja ülesandeks juhtida lapsi oma tegevust analüüsima, selle üle arutlema ja järeldusi tegema.

Kirjeldatu ongi just see, mida nüüdisajal väga väärtustatakse. Projektõppe väärtuslikkust näitab õpetajate ja lasteaedade juhtkondade järjest suurenev huvi selle õppeviisi vastu. Projektõppe rakendamine ei saa siiski sündida iseenesest. Uue õpiviisi omandamisel ja elluviimisel tuleb teha teadlikke samme nii õpetajatel kui ka lasteaedade juhtidel. Raamatu "Projektõpe lasteaias" ilmumine toetaks lasteaedade juhtkondi, õpetajaid ja rühmade meeskondi projektõppega alustamisel ning aitaks selgitada projektõppe olemust ka lastevanematele.

Raamatu koostamisel pidasin silmas, et materjalis oleks ülevaade: projektõppe kujunemisest; tänapäevaste ja efektiivsete õpikeskkondade kriteeriumitest; projektõppe tunnustest ja eripäradest; projektõppe struktuurist, selle etappidest ja võimalikest tegevustest; projekti näidetest.
 

Raamatu valmimine

Raamat on plaanitud värvitrükis, käsikirja maht enne küljendamist 144 A4 lehekülge. Käsikiri on juba keeletoimetajate valvsa pilgu all, järgnevad raamatu küljendamise ja trükkimisega seotud toimetused. Plaanin käesoleva suve jooksul nende protsessidega lõpule jõuda ja loodetavasti uue õppeaasta alguseks värsked raamatud toetajateni toimetada.